Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: Teras Pertalian Ihsan

Search This Blog

Teras Pertalian Ihsan

.
IHSAN merupakan satu konsep yang dapat disusur daripada salah satu hadis yang masyhur. Ketika dikelilingi oleh para sahabatnya, Nabi Muhammad saw telah didatangi oleh seorang lelaki yang sungguh baik keadaannya, berpakaian kemas, tetapi tidak dikenali. Lelaki itu sebenarnya adalah Malaikat Jibril as dalam penampilannya sebagai 'manusia'. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah saw di tengah persaksian para sahabat, apakah makna Islam, Iman dan Ihsan.

Nabi saw menjelaskan erti Islam ialah menjalankan rukun yang lima iaitu perakuan kalimah syahadat, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Kemudian Nabi saw menerangkan erti iman iaitu percaya kepada Allah, para malaikat, para nabi, kitab-kitab Allah, hari akhirat serta qada' dan qadar. Mengenai ihsan pula, Nabi saw mendefinasikan dengan maksud bahawa seseorang hendaklah melaksanakan ibadatnya seolah-olah ia melihat Allah, dan jika ia tidak merasa dapat melihat Allah SWT, ia hendaklah menyedari bahawa Allah melihatnya.

Apakah kaitan Islam, Iman dan Ihsan? Ketiga-tiganya bak tiga unsur dalam satu yang mesti ada dalam diri seorang mukmin iaitu orang yang beriman kepada Allah.
Iman dapat digolongkan kepada lima kedudukan atau maqam:

1. Pertama, iman matbu' iaitu iman yang sudah diacuankan dalam diri para malaikat sehingga mereka taat sepenuhnya kepada Allah SWT. Malaikat dicipta tanpa nafsu dan senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT. Iman malaikat tanpa cacat (zero defects).

2. Kedua, iman ma'sum iaitu iman yang terdapat pada para rasul dan nabi. Rasul dan nabi adalah manusia, makhluk yang mempunyai nafsu. Tetapi iman mereka senantiasa 'dipelihara' Allah SWT daripada terkena noda dunia.

Contohnya, Nabi Lut berada di kota Gomorah dan Sodomah yang penuh dengan perbuatan seks songsang. Kecuali Nabi Lut dan anak-anaknya, tiada yang terpelihara daripada noda dua kota itu termasuk isteri beliau sendiri, yang kemudiannya dimusnahkan oleh Allah SWT. Iman para nabi dipelihara sehingga tidak timbul tiga jenis keraguan iaitu syak, zahn dan waham. Oleh itu, para nabi juga disebut mempunyai kedudukan atau maqam kamalul yaqin - percaya sepenuhnya kepada Allah SWT dan 100 peratus pasrah kepada-Nya.

3. Ketiga, iman maqbul iaitu iman yang dimiliki oleh mukmin yang bukan terdiri daripada nabi dan rasul. Maqbul bererti diterima Allah SWT. Mukmin adalah orang yang melaksanakan segala perintahAllah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Nafsu mereka senantiasa teruji dan ada kala mereka nyaris dikalahkan oleh nafsu, tetapi Allah SWT melindungi mereka pada saat penuh debar ini.

Selepas para nabi dan rasul, manusia yang dipandang mulia di sisi Allah SWT adalah wali (jamak:aulia). Teras iman mereka juga dipanggil mahfudz iaitu iman yang senantiasa diuji nafsu tetapi dapat diselamatkan kerana rahmat Allah SWT.

4. Keempat, iman mauquf iaitu iman milik golongan pembuat bid'ah (istilah Arab: ahlul bid'ah) - mengada-adakan hal yang menghampiri syirik (menyekutukan Allah SWT) seperti percaya kepada jin, roh atau kuasa-kuasa lain yang dianggap mempunyai kesaktian; amalan khurafat dan sebagainya.

5. Kelima, iman mardud iaitu iman orang munafik (berpura-pura) - pada kenal dirinya orang ini Islam, tetapi sebenarnya ia melakukan hal yang bertentangan atau memusuhi Islam, termasuk
menyekutukan Allah SWT. Iman ini ditolak Allah SWT dan balasannya adalah neraka.

KAITAN IHSAN
Daripada maksud hadis tadi, jelas Nabi saw memberikan takrif ihsan yang khususnya berbeza dengan Islam dan Iman. Ihsan menegaskan kehadiran kita di depan Ilahi - seolah-olah kita melihat dan dekat kepadanya.

Erti lihat atau musyahadah, dan dekat atau muraqabah merupakan teras hubungan antara manusia dengan Penciptanya.

Allah swt menegaskan hal ini dalam firmannya yang bermaksud "Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An -Nisaa ayat 1)

Apabila dua konsep ini ditancapkan sepenuhnya dengan sedar dalam jiwa (hati atau qalb), maka apa yang kita lakukan adalah kerana Allah (lillahi ta'ala). Musyahadah dan muraqabah juga menjurus kepada erti ikhlas. Di sinilah tepapar persamaan antara ihsan dan ikhlas. Keujudan manusia di muka bumi ini adalah semata-mata bertujuan mempersembahkan pengabdian yang sempurna terhadap Allah swt .

Kenyataan ini jelas terkandung dalam firman Allah swt surat Az-dzriyat ayat 56 yang bermadsud "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu."

Pada urutan usaha awalnya, manusia itu harus berjalan di atas tuntutan Syariat dengan matlamat akhir mengenal Penciptanya, menyerahkan diri, menghidupkan rasa cinta dan redha terhadap Allah swt. Namun, segala usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah swt, atau mendayakan kesampaian persembahan pengabdian itu tidak akan berjaya kecuali ia ditimbulkan dari dasar ikhlas. Sekiranya manusia berkeupayaan mengikhlaskan pengabdiannya kepada Allah swt, memusatkan seluruh kehidupannya dalam lingkaran penghambaan yang jujur, dan mengujudkan pengertian seperti yang ia sebut setiap hari: Hanya kepada Engkaulah kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah swt menjanjikan bahawa syaitan tidak akan memperoleh suatu jalan pun untuk sampai kepadanya.

Malah ada sesetengah ulama menganggapkan kedua-dua istilah itu sama atau boleh digunakan silih berganti.

Ikutilah kisah berikut:
Seorang penuntut tasauf bernama Abul Qassim Aljunid Al Baghdadi telah ditalqinkan (diajarkan) oleh gurunya, Assiris Saqati agar sering mengucapkan tiga kalimah sebelum tidur selama sebulan:
> Allahu Ma'i (Allah bersamaku)
> Allahu Nazirun Ilaiya (Allah melihat kepadaku)
> Allahuma Syahidun 'Alaiya (Allah melihat atasku)

Tiga kalimah tadi sebenarnya bak ikrar mengenai perihal hadir, dekat dan melihat Allah SWT. Guru tadi bertanya muridnya apakah kesan tiga kalimat tadi kepada dirinya. Aljunid berkata, beliau merasa amat waspada sebelum melakukan sesuatu perkara yang mendekati maksiat. Malah, beliau terhindar dari perlakuan maksiat setelah menerima dan mengamal talqin gurunya.

Rasa kewaspadaan daripada berbuat maksiat ini tentulah memelihara iman seorang mukmin agar terus tergolong dalam maqam ma'sum. Jadi kita juga harus amalkan apa yang dilakukan oleh Aljunid dalam langkah kita mendalami tasauf.

Konsep musyahadah membawa maksud melihat (basariah) tetapi ia bukanlah melihat dengan mata kita. Hanya Nabi Muhammad saw yang dapat melihat Allah SWT ketika mikraj. Para nabi lain juga meminta untuk melihat Allah SWT, seperti dalam hal Nabi Musa di Gunung Tursina. Namun Allah SWT tidak mengizinkan kerana mereka tidak akan berupaya melihat-Nya dalam

keberadaan mereka di dunia ini. Bahkan sebahagian Gunung Tursina hancur ketika baru saja tanda kebesaran Allah SWT ditunjukkan. Menurut Rasulullah saw, cahaya Allah SWT diliputi oleh 72 hijab (perintang) dan belum pun terbuka satu hijab saja, akan luluhlah isi alam ini.

Jadi bagaimanakah kita melihat?

Dalam pengertian tasauf, kita melihat melalui kemampuan mata hati. Sehubungan ini, Imam Malik ra, ditanya mengapakah kita tidak dapat melihat Allah SWT. Dengan halus dan mudah Imam Malik menjawab, bermaksud: "Yang fana tidak dapat melihat Yang Baqa'. Hanya yang kekal dapat melihat Yang Kekal."

Apa jua yang ujud di alam ini, termasuk manusia, adalah dalam keadaan sementara atau tidak kekal. Kehidupan kekal hanya diperolehi di akhirat dan ketika itulah manusia akan dapat melihat Allah SWT berdasarkan kurnia-Nya.

Jelaslah apabila seorang insan memahami ihsan, maka ia akan merasa seperti melihat Allah dalam hatinya. Kesannya akan membawa ketenteraman dalam jiwa - suatu yang tidak ternilai harganya.

CARA MEMAHAMI IHSAN
Mestilah seseorang itu berilmu demi menggarap pengertian ihsan akan tertancap dalam kalbu atau hatinya. Proses ini tidak mudah. Sumber ilmu terbahagi dua: pertama yang dipelajari dan kedua, yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Dalam Islam, ilmu terbahagi kepada tiga iaitu tauhid, fiqh dan tasauf. Ia melibatkan peraturan hubungan manusia dengan Penciptanya, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan manusia dalam jiwanya atau secara introspectif.

Hari ini sering ilmu dipisahkan daripada dua perkara iaitu hubungan dengan Tuhan dan jiwa manusia. Inilah punca kepincangan dalam mencari ilmum dan membawa kesan yang merugikan manusia.

Daripada tiga aspek tadi, kita menemui pengertian: syariah (perihal undangundang manusia), tariqat (perjalanan jiwa), haqiqat (kebenaran yang tersimpan jauh di lubuk jiwa atau juga disebut rahsia jiwa - sirr).

Perbuatan seperti taubat (kembali ke jalan Allah), taqwa (takut kepada Allah), dan istiqamah (konsisten atau tekal melaksanakan perintah Allah) merupakan sebagaian dari perlakuan syariah atau dipaparkan secara zahir.

Misalnya, untuk bertaubat: seseorang itu mestilah menunjukkan rasa sesal atau nadam, beristighfar (meminta ampun kepada Allah SWT), dan meninggalkan maksiat.

Taubat harus di ikuti dengan istighfar sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah Jalla Jalaaluh dari surah Al Maidah ayat 74 : "Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun (beristigfar) kepadaNya? Dan Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang."

Tidak betul jika seseorang itu sudah bertaubat hanya sekadar menyebutnya dalam hatinya, sedangkan dari segi perbuatan dia masih melakukan perkara sumbang. Awasi juga orang yang mengaku sudah insaf dan meniggalkan perbuatan buruk yang lama tetapi melaku perbuatan baru yang tidak kurang celanya.

Untuk kembali ke jalan Allah SWT, selain menimba ilmu, seseorang itu hendaklah melakukan pembaikan atau islah.

Islah atau pembaikan ini memang sangat di anjurkan oleh Islam. Dalam kaitan ini Allah swt menjelaskan "Maka barang siapa yang bertaqwa dan membuat pembaikan, tidaklah ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." (Surah Al A'raf ayat 35)

Konsep islah amat luas kerana boleh diibaratkan sebagai pemulihan tabiat, peningkatan ilmu, memulakan kehidupan baru atau berhijrah (berpindah) dari satu keadaan (negeri atau tempat) ke keadaan yang lain. Jelasnya, islah mengkehendaki perlucutan sifat cela atau mazmudah kepada sifat terpuji atau mahmudah.

Untuk menjayakan islah, tiga perkara asas diperlukan iaitu:
1. ikhlas
2. siddiq (benar)
3. tuma'ninah (tenteram).

Jelaslah dalam hal ini, perbuatan islah itu melibatkan pensucian diri dari segi fikh atau melaksanakan rukun Islam dan rukun Iman yang dilihat dari segi zahir, dan juga dari sudut pembersihan batin dan rahsia hati (sirr).

Sekadar contoh, A marah kepada seorang kawannya, B, yang sekian lama dipercayai dan kemudian terbukti mengkhianatinya. A menunjukkan muka (zahir) yang berang, hatinya (batin) perih dan dalam rahsia hatinya (sirr) tersimpan dendam.

Untuk berislah, maka A terlebih dulu perlu bertaubat. Islah yang dilakukannya akan bersifat bathin atau dhamir. Dia perlu:
> membuang (takhliah) sifat cela/mazmumah dan,
> memasukkan (tahliah) sifat terpuji/mahmudah.

ADIB DAN GANJARANNYA
Islah membawa pembentukan insan beradab atau adib yang dari segi zahir dan bathin suci daripada sifat cela, tetapi gemilang dengan sifat terpuji. Insan ini merasa tenteram (tuma'ninah). Hatinya senantiasa tunduk kepada Allah SWT atau disebut tawaddhu'.

Sebuah hadis qudsi (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw untuk keperluannya dan kemudian disampaikan pula oleh Nabi saw dengan kefahaman dan bahasanya untuk dimanfaatkan oleh para sahabat) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, antara lain bermaksud demikian:

Barangsiapa yang menyakiti waliku, Aku memaklumkan perang kepadanya, dan tiada mendekati hamba-Ku kepadaKu dengan suatu pekerjaan yang lebih Aku sukai daripada mengerjakan apa yang telah Aku fardukan ke atasnya. Dan sentiasa hamba-Ku mendekati dirinya kepadaKu dengan melakukan segala yang sunnat. Apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah yang menjadi pendengaran yang ia mendengar melaluinya, dan penglihatan yang ia melihat menerusinya, dan tangannya yang ia gunakan dan tamparkan dengannya, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan demi jika ia minta kepadaKu, nescaya Aku berikan kepadanya. Dan demi jika ia minta perlindungan kepadaKu, nescaya Aku melindunginya.

Pembahasan hadis qudsi ini amat luas, mungkin satu buku tebal. Tetapi sekadar memahaminya secara ringkas, ia menunjukkan betapa insan yang sudah berislah menerusi proses Islam, Iman dan Ihsan, sehingga terlucut segala sifat keji dan terterap serta terpantul segala sifat terpuji, akan dicintai Allah SWT. Memasuki kedudukan atau maqam 'mahabatullah' (dikasihi Allah) merupakan setinggi-tinggi kurnia Ilahi kepada hamba-Nya. Inilah matlamat ajaran Islam, khususnya yang sering diperjuangkan oleh tasauf. Sebenarnya, ajaran tasauf boleh juga dikatakan sebagai sesuatu yang melengkap atau menyempurnakan ikhtiar insan untuk kembali ke hadrat Allah SWT dalam keadaan 'ahsani taqwim'. Untuk menjalani proses pensucian jiwa sehingga mencapai peringkat sebaik-baik insan, manusia harus melibatkan seluruh anggotanya, diteguhkan pula dengan gerakan jiwanya sehingga ia bebas dari segala kekotoran yang menutup mata hati dirinya. Apabila keadaan ini berhasil, maka dirinya itu sentiasa tidak terlepas dari mengingati Allah swt, serta jiwa dan hatinya mengekalkan pendiriannya terhadap Allah swt.

Maksud 'perang' ialah dibenci Allah SWT. Bermakna wali atau mukmin yang menjadi kekasih Allah akan terpelihara sehingga orang yang cuba mengkhianatinya akan gagal dengan sendirinya.

Dalam perkara ini Allah swt menerangkan bahwa para wali itu sentiasa tidak mengalami kesedihan dan kebimbangan. Dalam surah Yunos ayat 62, Allah Rabbul 'Izzah mengatakan "Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

Untuk mencapai maqam ini, seseorang itu bukan saja melakukan yang fardu (solat, zakat, puasa dan haji) tetapi melakukan juga yang sunnah (solat sunnah seperti tahajud, rajin bersedekah dan sebagainya).

Lama-kelamaan orang yang menjadi kekasih Allah akan merasa apa yang dilihat, dihidu, dirasakan, dilakukan atau setiap pengendaliannya senantiasa mendapat 'pedoman' atau petunjuk Ilahi.

Inilah jalan yang harus diperjuangkan dalam kita mencari keredhaan dan mahabbah dari Allah Rabbul Arbab Firman Allah swt dalam surah Al Ankaabut ayat 69 "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredhaan Kami, benarbenar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik."

Betapa sentosa dan damai orang sedemikian. Semoga kita mencapai matlamat ini.

SEKIAN

Sumber: KULIAH USTAZ HJ ALI HJ MOHAMAD.
22 Ogos 2001, jam 2300 - 23 Ogos 2001, jam 0200
Teras Pertalian IhsanSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.