Ahmad Rifaie Al Ahmadi Idrisi: 2017

Search This Blog

Berkata Sidi Syaikh Ahmad bin Idris R.A

Berkata Imam Tarikat Ahmadiah Sidi Syaikh Ahmad bin Idris Rahmatullah Taala yang masyhur keramatnya (wafat 21 Rajab 1253 Hijrah - peranakan negeri Fas dalam negara Marocco):

أول طريقتي جنون، ووسطها فنون، وآخرها كن فيكون

Ertinya: Permulaan tarikatku ialah “gila” diperkatakan orang. Di pertengahan jalan, datang bermacam-macam ilmu pemberian Allah dengan tak payah belajar. Dan di akhir tarikatku ialah “كن فيكون” - maksudnya datang bermacam-macam keramat jika dikehendaki.

Berkata Sidi Syaikh Ahmad bin Idris R.ASocialTwist Tell-a-Friend

YAQAZAH DALAM TAREKAT AHMADIYYAH IDRISIYYAH

YAQAZAH DALAM TAREKAT AHMADIYYAH IDRISIYYAH

Dalam tradisi keilmuwan tarekat Ahmadiyyah Idrisyyah, tarekat ini mempunyai dua bentuk silsilah iaitu silsilah muttasil dan silsilah uwaisiyyah barzakhiyyah yang menghubungkan Sayyid Ahmad ibn Idris dengan Rasulullah s.a.w (al-Sakandari ).

Silsilah uwaisiyyah barzakhiyyah berlaku melalui perjumpaan rohani Sayyid Ahmad ibn Idris dengan Nabi Muhammad s.a.w secara mushafahah dan Yaqazah.

Pertemuan ini beliau telah diberikan amalan secara khusus oleh Rasulullah s.a.w iaitu tahlil khusus, Selawat al-cAzimiyyah dan Istighfar al-Kabir (al-Jaafari 1998, Sedgwick 2005, Hamdan 1992).

Rentetan penerimaan amalan khusus ini beliau telah mendirikan sebuah Tarekat Muhammadiyyah dan dikenali sebagai Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah sehingga kini. Walau bagaimanapun, kajian mendapati bahawa tidak terdapat suatu pertikaian dalam kalangan ulama’ sezamannya termasuk Shaykh Muhammad ibn Abd al-
Wahhab (1703-1792) sendiri mengenai silsilah Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah samada silsilah muttasil mahupun silsilah Uwaisiyyah barzhakhiyyah.

Hal ini disebabkan oleh ketokohan, keilmuan dan ketinggian kerohanian Sayyid Ahmad ibn Idris yang telah diperakui dan diiktiraf oleh guru-gurunya dan ulama-ulama sezamannya (Sedgwick 2005, Hamdan 1992).

Pengiktirafan terhadap beliau dalam keilmuan dan kerohanian ini disebut di dalam kitab Jamci Karamat al-Awliya’ oleh Shaykh Yusuf bin Ismacil al-Nabhani. Di samping itu, sebelum Sayyid Ahmad ibn Idris memperkenalkan tarekat Muhammadiyyah atau dikenali selepas beliau sebagai tarekat Ahmadiyyah, beliau telah pun mempunyai asas kerohanian yang kuat sehingga mendapat keizinan mengajar dalam tiga buah tarekat sufi iaitu al-Shadhiliyyah, al-Khidiriyyah alAziziyyah dan al-Khalwatiyyah (al-Jaafari 1998, Sedgwick 2005, Hamdan 1992).

Berdasarkan kepada perkara ini, dapatlah difahami mengapa silsilah dan amalan dalam tarekat Ahmadiyyah yang diterima secara Yaqazah dan mushafahah daripada Nabi s.a.w tidak dipertikai oleh para ulama sezaman dan selepasnya. Penerimaan talqin dan amalan tarekat oleh Sayyid Ahmad bin Idris secara langsung daripada Nabi s.a.w bukan sesuatu yang baharu, tetapi ia adalah harus dan pernah berlaku pada ulama sufi terdahulu seperti yang tercatat dalam kitab-kitab sufi muktabar. Hal ini telah dibincangkan oleh Shaykh Abd al-Wahhab al-Sharani di dalam kitabnya al-Anwar al-Qudsiyyah.

Dalam bab Sanad al-talqin al-sufi beliau telah meriwayatkan bahawa penerimaan amalan secara Yaqazah dan mushafahah ini telah berlaku kepada beberapa guru beliau seperti Shaykh Ibrahim al-Matbuli dan Shaykh Ali al-Khawwas , Shaykh Abu Madyan, Shaykh cAbd al-Rahim al-Qanawi, Shaykh Musa al-Zawli, Shaykh Abu Hassan al-Shadhili, Shaykh Abu cAbbas al-Mursi, Shaykh Abu Sacud bin Abi al-cAshacir, dan Shaykh Jalal al-Din al-Suyuti. Shaykh Ali al-Khawwas berpendapat bahawa seseorang itu tidak sampai kepada martabat Arif bilAllah sehingga berjumpa dan bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w secara Yaqazah
dan mushafahah (al-Shacrani, t.th ; 1988).

Walaupun begitu, bukan kesemua ahli sufi yang pernah mengalami pengalaman secara Yaqazah dan menerima amalan daripada Rasulullah s.a.w. menubuhkan sebuah tarekat baru seperti Sayyid Ibrahim Rashidi, Sayyid Muhammad al-Dandarawi dan Shaykh Soleh bin Muhammad al-Jacafari. Sebaliknya, mereka terus menjadi pengikut setia dan pemimpin yang mengamalkan Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah.

YAQAZAH DALAM TAREKAT AHMADIYYAH IDRISIYYAHSocialTwist Tell-a-Friend

Kata-Kata Hikmah Sayyid Ahmad Ibn Idris

Di antara kata-kata hikmah Sayyid Ahmad ibn Idris ra. yang begitu memberi kesan dalam menyampaikan cahaya manhajnya di dalam ilmu Tasawwuf dan berdakwah kepada Allah ialah:

"Tasawwuf ialah mengosongkan hati hanya untuk Allah swt dan memandang kecil selainNya."

"Makanan terpenting bagi diri ialah zikrullah."

"Benar merupakan keimanan, kerana sesiapa yang benar pada perkataannya, maka kata-katanya tidak akan ditolak. Dan tidak disifatkan al Quran sebagai mukjizat melainkan kerana kebenarannya, tidak akan didatangi sesuatu kebatilan sama ada di hadapan atau belakangnya."

"Sabar ialah sifat yang membezakan di antara hati orang yang beriman dengan yang lainnya."

"Khalwat itu jika tidak terhasil di dalamnya futuh (dibukakan oleh Allah), akan terhasil di dalamnya cahaya pada masa yang akan datang."

"Setiap perkara yang menyibukkan kamu daripada Allah, maka ia adalah celaka."

"Sesungguhnya setiap fitnah yang berlaku di dalam alam ini, sebabnya ialah kerana membelakangi perintah Allah."

"Orang yang hidup, akan terasa apabila dicucuk dengan jarum tetapi orang yang mati tidak terasa sekalipun dipotong dengan pedang-pedang yang tajam. (Begitu jugalah dengan hati yang mati, tidak akan terkesan dengan sebarang peringatan walau pun banyak. Tetapi hati yang hidup akan terkesan apabila diberikan peringatan walaupun sedikit)."

"Sifat ta'sub (ekstrim); membentuk puak masing-masing dan kemudiannya menuduh sesat di antara satu sama lain sehingga seolah-olah wujud pelbagai agama yang berbeza. Perkara inilah yang tidak kami redhai dan kami tegah ke atas setiap Muslim kerana mereka adalah daripada umat yang satu yang menjadi sebaik-baik umat, mempunyai Nabi yang satu, Kitab yang satu dan Kiblat yang satu. Maka bagaimana boleh terjadi perpecahan dan ta'sub? Kami sentiasa menegah manusia daripadanya."

Beliau sering mengungkapkan kata-kata hikmah:

"Sekiranya kamu suka kapada kaum (sufi), maka ikutilah jalan mereka; Mereka tidak sampai kepada Allah melainkan dengan memutuskan hubungan selain Allah."

"Beri'tiqad benarlah kamu, kamu akan mendapatkan keuntungan, dan masuklah kamu ke dalam kesejahteraan (agama Islam), kamu akan memperolehi keselamatan."

Kata-Kata Hikmah Sayyid Ahmad Ibn IdrisSocialTwist Tell-a-Friend

KARAMAH SIDI AHMAD IBNI IDRIS

KARAMAH SIDI AHMAD IBNI IDRIS

Telah bercerita Sidi Ibrahim Ar Rashidi :

Seorang lelaki telah membeli daging dan di letakkan dalam pakaian nya. Di dalam perjalanan pulang dia telah singgah di masjid dan bersolat dibelakang Sidi Ahmad Ibni Idris. Setelah solat dia pun pulang ke rumahnya membawa daging tersebut

Setibanya di rumah dia telah meletakan daging tersebut dalam kuali dan menyalakan api. Tetapi kuali tersebut tidak mahu panas. Dia menambahkan lagi api agar semakin besar, namun tidak mendatangkan sebarang kesan kepada daging tersebut.

Berita ini di sampaikan kepada Sidi Ahmad Ibni Idris, beliau berkata "berikanlah khabar gembira, sesiapa yang bersolat bersama kami tidak akan di makan oleh api"

KARAMAH SIDI AHMAD IBNI IDRISSocialTwist Tell-a-Friend

KELEBIHAN AURAD SIDI AHMAD IBNI IDRIS

KELEBIHAN AURAD SIDI AHMAD IBNI IDRIS

Wirid-wirid yang telah diajarkan oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris kepada murid-murid beliau mempunyai satu keistimewaan, yakni ia adalah hasil daripada apa yang telah diajarkan kepada beliau oleh rohaniah Rasulullah SAW sendiri .
Telah bercerita asy-Syaikh Ahmad ibn Idris di dalam kitab yang berjudul Kunuz al-Jawahir an-Nuraniyyah Fi Qawa‘id TarÏqah asy-Syazhiliyyah:

Selepas aku mencapai penetapan di dalam tarekat ini di atas tangan guruku Abi al-Qasim al-Wazir, semoga beliau dirahmati Allah SWT, dan naik melalui bimbingannya sehingga sampai ke alam al-ghaib, dan dengan itu aku telah menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya, maka aku telah bertemu selepas kematiannya, semoga beliau dirahmati Allah Taala, dengan Rasulullah SAW (yakni berlakunya perkara ini di alam al-arwah dan bukan di alam nyata).

Turut serta di dalam perhimpunan suri (yakni perhimpunan yang bukan berbentuk fizikal) itu ialah al-Khaidir ‘alaihissalam. Rasulullah SAW telah menyuruh al-Khaidir ‘alaihissalam mengajarku segala zikir Tareqah Ad Sayidzilliah, maka dia pun mengajarku di hadapanRasulullah SAW.

Setelah itu, Rasulullah SAW telah menyuruh al-Khaidir ‘alaihissalam mengajarku amalan yang dapat menghimpunkan segala zikir dan selawat dan istighfar, dan yang terlebih besar pahalanya, dan terlebih banyak bilangannya (yakni yang terlebih tinggi nilainya).
Dia (yakni al-Khaidir ‘alaihissalam) telah bertanya kepada baginda (yakni Rasulullah SAW), “Apakah ia, wahai Rasulullah SAW?”

Maka baginda telah mengajarku Zikir Al Makhsus yang telah diulangi oleh baginda sebanyak tiga kali. Aku juga telah disuruh mengulangi bacaan itu, maka aku pun melakukannya.
Setelah itu, baginda telah membaca pula selawat Al Azhimiah, dan aku telah mengulangi bacaan baginda itu. Kemudian, baginda telah membaca pula Istighfar Al Kabir , dan aku telah mengulangi bacaan baginda itu . . . .

Aku telah dipakaikan dengan beberapa cahaya serta kekuatan yang bersifat Muhammadiah, dan telah direzekikan juga kepadaku beberapa penglihatan yang bersifat ilahiyyah.

Setelah itu, bersabda baginda kepadaku, “Wahai Ahmad, telah aku berikan kepadamu kunci-kunci tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, dan ia adalah Zikir Al Makhsus dan Selawat Al Azhimiah  dan Istighfar Al Kabir. Satu kali membacanya itu adalah seperti kadar dunia dan akhirat, dan apa yang terkandung di dalam kedua-duanya, dan yang digandakan pula [kadarnya] beberapa gandaan . . .”

Kemudian Rasulullah SAW telah mengajarku selepas itu, dengan tiada perantaraan (wasitah). Baginda telah mengimlakkan (dictated) kepadaku [beberapa waktu kemudian] al-Mahamid Al Thamaniah, al-Ahzab dan al Solawat (Selawat 14). Maka aku telah menuliskannya seperti mana yang telah diajarkan kepadaku, dan aku telah membahagikanAl Ahzab dan Al Solawat kepada tujuh bahagian untuk dibacakan satu bahagian pada setiap hari - dengan khusyuk dan perendahan diri (khuduk) bagi orang yang belum sampai, dan dengan kehadiran hati (Hudur) dan rasa (dzauq) dan penyaksian (musyahadah) bagi orang yang sudah sampai.

Maka jadilah aku pula mengajar murid-muridku seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepadaku, dan aku telah iktibarkan pula perkara-perkara yang tersebut itu daripada beberapa syarat . . . .

Dan pada suatu waktu yang lain pula, telah berkata asy-Syaikh Ahmad ibn Idris:-
Para penghulu bagi tarekat ini telah mengambil cara mereka melalui perantara-perantara, tetapi aku telah mengambil tarekat ini langsung daripada baginda Rasulullah SAW (yakni melalui jalan rohani), tanpaadanya seorang perantara.
Maka tarekatku ini adalah Muhammadiah Al Ahmadiah, awalnya dan akhirnya adalah Nur Muhammad . . . .

Telah bercerita lagi asy-Syaikh Ahmad Ibn Idris:
Setiap nabi mempunyai satu doa yang diperkenankan [oleh Allah], dan setiap wali mempunyai satu permintaan di sisi an-Nabi SAW yang diperkenankan [oleh an Nabi SAW].

Tatkala sampai waktunya, aku telah membuat permintaan kepada Rasulullah SAW agar memberikan penjagaan kepada para sahabatku dengan zat (yakni rohaniah) baginda yang khas, di dalam urusan bantuan rohani (madad).

Maka baginda telah berkata, “Sesiapa yang menisbahkan dirinya kepadamu (yakni mengambil tarekat yang berasal daripada asy-Syaikh Ahmad Ibn Idris), tiada akan aku serahkan dia untuk penjagaan yang lain daripadaku, dan tiada akan aku jadikan dia tanggungjawab bagi yang lain daripadaku. Akulah yang menjadi penjaganya dan yang akan bertanggungjawab ke atasnya.”

Telah berkata asy-Syaikh Ahmad Ibn Idris bahawa Rasulullah SAW telah berkata kepadanya:
Sesiapa yang mengambil tarekat ini dan bersungguh-sungguh di dalamnya, akan dituliskan dia di dalam daftar Allah yang tertinggi, yang tidak akan diubahkan dan tidak akan digantikan [nama-nama di dalam kandungannya].

Telah berkata lagi asy-Syaikh Ahmad Ibn Idris:
Tarekatku ini, tiadalah keadaannya melainkan pada langkah yang pertama di sini, dan pada langkah yang kedua [sudah pun berada] di sisi Allah.

Telah berkata lagi asy-Syaikh Ahmad ibn Idris:
Anak-anakku (yakni anak-anak murid atau para pengikut asy-Syaikh Ahmad ibn Idris) akan terlepas daripada fitnah-fitnah di akhir zaman.

KELEBIHAN AURAD SIDI AHMAD IBNI IDRISSocialTwist Tell-a-Friend

(SIRI 6) KENALI AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

SIRI 6: KARYA AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

Al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris mempunyai kitab karangan yang banyak. Ada di antara kitabnya dibawa oleh anak-anak muridnya yang ditugaskan untuk berdakwah di tempat-tempat lain di serata dunia Islam. Ada yang telah terbakar ketika berlaku kebakaran di dalam biliknya selepas kewafatannya dan yang masih tinggal hanyalah beberapa buah kitab yang dikumpulkan. Sebahagian daripadanya telah dicetak, manakala sebahagian yang lain masih kekal dalam bentuk manuskrip.

Di antara kitab karangannya yang masih tinggal dalam bentuk cetakan dan manuskrip ialah:

1. Tafsir Basmalah
2. Tafsir Surah al Fatihah
3. Tafsir Hizib yang pertama daripada surah al Baqarah
4. Tafsir ayat (إِنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ)
5. Al ‘Iz al Masun fi Tafsir surah al Tin wa al Zaitun
6. Tafsir Surah al Dhuha dan al Insyirah
7. Tafsir Surah al Kauthar
8. Tafsir potongan ayat-ayat al Quran
9. Al Nafahaat al Rabbaniyyah fi Syarh Hadith al Sunnah al Muhammadiyyah “al Ma’rifah Ra’su Mali”
10. Al Nafahaat al Kubra
11. Risalah Kaimiya’ al Yaqin
12. Syarah ‘Aqidah Imam al Syafi’i
13. Syarh Husul al Haqiqah bi Nuzm Usul al Tariqah li al ‘Arif Billah Salman ibn Abi al Qasim al Ahdali
14. Risalah al Asas
15. Risalah al Qawa’id
16. Risalah Perbincangan Sayyid Ahmad ibn Idris dengan Fuqaha’ Najd
17. Risalah mengenai Khalwat
18. Syarah hadith: (صَلِّ صَلَاةَ المُوَدِّع)
19. Syarah empat buah hadith iaitu:
- الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ
- إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
- الحلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ
- مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَركُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ
20. Syarah Qasidah Imam Junaid al Baghdadi  di dalam ilmu tasawwuf iaitu:
تَوَضَّأ بِمَاءِ الغَيْبِ إِنْ كُنْتَ ذَا سِرٍّ..
21. Al ‘Iqd al Nafis fi Nuzum Jawahir al Tadris (kitab yang mengandungi jawapan-jawapan yang dijawab oleh al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris  dalam majlis pengajiannya)
22. Risalah Mengenai Zikir
23. Risalah penolakan terhadap orang yang menggunakan pendapat akal semata-mata
24. Khutbah Nikah
25. Khutbah Dua Hari Raya dan Minta Hujan
26. Risalah mengenai Tasawuf dan Suluk
27. Ruh al Sunnah (kitab ini mengandungi hadith-hadith pilihannya)

Ini merupakan kitab-kitab al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris  sebagaimana yang dinyatakan oleh cicitnya Sayyid Ahmad Mustafa. Beliau juga menyimpan koleksi surat-surat al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris yang dihantar kepada sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Semua surat tersebut mengandungi jawapan bagi soalan-soalan ilmiah yang dihantar kepadanya sebagai salah satu jalan untuk memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada muridnya.

Disediakan oleh:

Markaz Buhuth wal Dirasat
Institut al Imam Ahmad ibn Idris

Gambar: Prof Dr Sayyid Abdul Wahab al Tazi, Syeikh Masyaikh Tarekat al Ahmadiyyah al Idrisiyyah Dunia merangkap Penasihat Kehormat Institut al Imam Ahmad ibn Idris Malaysia

(SIRI 6) KENALI AL IMAM AHMAD IBN IDRISSocialTwist Tell-a-Friend

(SIRI 5) KENALI AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

SIRI 5: PUJIAN ULAMA’ TERHADAP AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

Al Imam al Akbar Sayyid Ahmad ibn Idris adalah seorang ulama’ yang menjadi sebutan di kalangan ulama’ yang lain. Mereka telah merakamkan biografi al Imam al Akbar Sayyid Ahmad ibn Idris dalam bahan-bahan penulisan mereka.Tidak kurang pula, yang mencatatkan saat-saat keemasan dan pengalaman yang begitu bermanfaat ketika bersama al Imam al Akbar Sayyid Ahmad ibn Idris.

Di antara mereka ialah al ‘Allamah Sayyid Muhammad ibn Ali ibn ‘Uqail. Beliau pernah berkata:

“Saya mengenali Sayyid Ahmad ibn Idris semenjak berhijrah ke Makkah pada tahun 1234H. Saya dapati beliau merupakan seorang ulama’ besar yang mempunyai ilmu ma’rifah, syariah dan hakikat yang tiada tolok bandingannya.”

Kehebatan ilmu makrifah al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris yang mendalam turut diperakui oleh ulama’ syari’e pada zaman ini seperti Sayyid Abdur Rahman al Ahdal (Mufti Zabid, Yaman) dan Qadhi Abdur Rahman al Bahlaqi yang menjawat jawatan Ahli Jawatankuasa Majlis Ulama’ Feqah di Yaman. Ulama’ Yaman dan Syam yang seangkatan dengannya juga sering memujinya.

Di antaranya, Qadhi Muhammad ibn Ali al Syaukani. Beliau sering memuji al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris dan menggalakkan orang ramai agar tekun belajar dengan beliau. Begitu juga ulama’ yang lain seperti al Hafiz Sayyid Abdullah ibn Muhammad al Amir, saudaranya seorang ulama’ Muhaqqiqin Qasim ibn Muhammad dan anak saudaranya, al Allamah Yusuf ibn Ibrahim.

Mufti Zabid Yaman, Syeikh al Islam, Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdal berkata:

“Kedatangannya kepada saya diibaratkan seperti kedatangan kesejahteraan kepada orang yang sakit dan penyembuh kepada orang yang luka.”

Seorang ulama’ Muhaqqiqin, al Imam al Akbar Sayyid Muhammad ibn Ali As Sanusi menyebut:

“Saya telah menimba banyak ilmu pengetahuan daripada al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris. Saya juga telah mempelajari daripadanya tentang kehalusan dan kesempurnaan ilmu hadith, tafsir, tasawuf dan lain-lain lagi dengan penerangannya yang unik.”

Sayyid Muhammad Uthman al Mirghani berkata:

“Sekiranya kedua-dua belah telinga kamu mendengar ketinggian kata-katanya yang menyentuh tentang hakikat-hakikat yang dalam atau pun pintu hati kamu diketuk dengan kebesaran kata-katanya tentang Hadharat Tuhan yang halus, nescaya kamu akan berkata:“Saya bersumpah dengan nama Allah dan kemuliaan Rasulullah bahawa tiada seorang pun dari kalangan Auliya’ yang dijadikan sepertinya dan tiada seorang pun ahli makrifah yang dikurniakan makrifah ketuhanan yang setanding dengannya, sepertimana yang telah saya saksikan.”

Disediakan oleh:
Markaz al Buhuth wal Dirasat
Institut al Imam Ahmad ibn Idris

(SIRI 5) KENALI AL IMAM AHMAD IBN IDRISSocialTwist Tell-a-Friend

(SIRI 4) KENALI UMDAH TAREKAT

SIRI 4: MURID-MURID AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

Di antara barisan anak murid yang berada di bawah pentarbiahannya ialah:

1. Sayyid Muhammad ibn Ali As Sanusi (Khalifah Utama al Imam Sayyid Ahmad ibn Idris al Hasani)

2. Sayyid al Tayyib ibn Muhammad ibn Idris

3. Sayyid Muhammad Uthman al Mirghani

4.Sayyid Abdur Rahman ibn Sulaiman al Ahdali

5. Syeikh Ibrahim al Rasyid ibn al Qadhi Soleh

6. Qadhi al Hasan ibn Ahmad al Dhamdi

7. Al ‘Allamah Ahmad ibn Muhammad al Sowi

8. Syeikh Muhammad al Madani

9. Syeikh Muhammad al Majzub al Sawakini

10. Syeikh Muhammad ‘Abid al Sindi dan lain-lain lagi.

Disediakan oleh:

Markaz al Buhuth wal Dirasat
Institut al Imam Ahmad ibn Idris

(SIRI 4) KENALI UMDAH TAREKATSocialTwist Tell-a-Friend

(SIRI 3) KENALI UMDAH TAREKAT

SIRI 3: KEPERIBADIAN AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

Al Imam al Akbar Sayyid Ahmad ibn Idris tergolong dalam kalangan lelaki yang segak dan tampan serta menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Memiliki ketinggian yang sederhanan, berkulit putih kemerah-merahan, bermata luas dan dua bulu keningnya bercantum, janggutnya nipis dan terdapat banyak uban. Beliau juga memiliki lisan yang fasih dan hatinya yang kuat.

Beliau diperakui memiliki kecerdikan yang sempurna, sentiasa berlapang dada sehingga orang yang duduk bersamanya tidak pernah berasa jemu. Terkenal sebagai seorang yang pemurah, banyak berdiam melainkan ketika berzikir dan menyampaikan ilmu, petah dan tepat dialeknya.

Sayyid Muhammad al Hasan al Mirghani pernah berkata mengenai ketampanannya: “Kecantikannya bak emas yang berkilauan.”

Pada kebiasaannya, beliau memakai serban di atas ketayapnya dengan meninggalkan ekor di bahagian belakang. Labuh baju yang dipakainya berada di atas buku lali kerana mengikut sunnah Nabi. Beliau merupakan seorang yang wara’ lagi bertakwa. Pada waktu malam, beliau sentiasa bangun malam dan memanjangkan solatnya. Manakala pada waktu siang, beliau sentiasa bergelumang dengan dunia ilmu dan pengajarannya.

Fikirannya sentiasa karam dalam solat yang dikerjakannya hingga beliau tidak menyedari apa yang berlaku di sekitarnya. Apabila berdiri untuk mengerjakan solat, badannya menggigil lantaran berasa gerun untuk menghadap Allah dalam keadaan solat yang dikerjakannya disempurnakan dengan sebaik-baiknya.

Kekhusyukan solatnya disebut oleh muridnya, al Qadhi Hasan ‘Akish dalam kitabnya yang bertajuk, al Dibaj al Khasrawani, ‘Uquq al Durar dan Hadaiq al Zahr sebagaimana katanya:
“Fikiran Sayyid Ahmad ibn Idris karam dan tenggelam dalam solat yang dikerjakannya ketika bangun malam. Beliau menghadap Allah dengan sepenuh penghadapan sehinggakan beliau tidak menyedari apa yang berlaku di sekelilingnya. Apabila hendak berdiri mengerjakan solat, beliau sentiasa menggigil kerana takut hendak menghadap Allah dalam keadaadn solat yang dikerjakannya disempurnakan dengan sebaik-baiknya. ”

Anak-anak muridnya meriwayatkan, bahawa pernah sekali ketika al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris mengerjakan solat secara berjemaah di rumah, suatu benda di dalam rumahnya telah terjatuh dan kedengaran bunyi yang kuat. Setelah selesai solat, mereka berkata kepada al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris, “Telah terjatuh sesuatu daripada atap rumah ini.” Kata al Ustaz al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris: “Bagaimana kamu mengetahuinya?” Mereka menjawab: “Kami mendengar bunyi suatu benda yang terjatuh.” Maka beliau berkata: “Maha Suci Allah! Ketika kamu sedang solat, kamu boleh mendengarnya ?”

Disediakan oleh:
Markaz al Buhuth wal Dirasat
Institut al Imam Ahmad ibn Idris

(SIRI 3) KENALI UMDAH TAREKATSocialTwist Tell-a-Friend

(SIRI 2) KENALI UMDAH TAREKAT

SIRI 2: KEILMUAN AL IMAM AHMAD IBN IDRIS

Tokoh ulama’ besar ini, semenjak kecil lagi telah ditanam dan diasuh dengan didikan agama yang mantap. Semasa berada di peringkat awal pendidikannya lagi, beliau telah menghafaz al Quran dan sebahagian daripada matan-matan ilmu. Beliau mempelajari ilmu-ilmu asas secara talaqqi sewaktu dipelihara oleh saudaranya yang mulia iaitu Sayyid Muhammad ibn Idris dan Sayyid Abdullah.

Di kota kelahirannya, Fas, beliau belajar secara talaqqi di Masjid al Qarawiyyin daripada ramai ulama’. Beliau begitu tekun dan bersungguh-sungguh melazimi majlis pengajian ahli-ahli ilmu sehingga sanggup mengharungi pelbagai keperitan dan kepayahan demi mendapatkan ilmu-ilmu dan sanad-sanad yang amat besar manfaatnya.

Di antara tokoh ulama’ besar yang pernah menjadi gurunya ialah:

1. Syeikh al Muhaqqiq Sayyid Muhammad al Tawudi ibn Sudah al Murri (wafat 1209H).

2. Syeikh Muhammad Abdul Karim ibn Ali al Zahabi (masyhur dengan gelaran al Yaziqni, wafat 1199H)

3. Al Allamah Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Syaqrun (wafat 1219H)

4. Al Allamah al Lughawi Muhammad al Mujaidiri al Syanqiti

5. Al Qutb al Muammar Sayyid Abdul Wahab al Tazi al Hasani (Syeikhnya pada peringkat penutup di Fas yang menyebabkan suluknya menjadi sempurna dan kedudukannya menjadi tinggi. Beliau juga merupakan sandaran bagi segala riwayatnya)

6. Syeikh Abu al Qasim al Fasi (gelarannya al Wazir)
Melihat kepada latar belakang pendidikan al Imam al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris, ternyata beliau mempunyai sanad yang merangkumi semua bidang ilmu; sama ada hadith, tafsir, fiqh, tasawwuf dan lain-lain.

Beliau juga banyak meriwayatkan Hadith Musalsal (hadith yang didatangkan oleh seseorang perawi dengan gaya sifat perawi sebelumnya sama ada pada perkataan atau perbuatan) dan mempunyai sanad ‘Aali (sanad yang tinggi dan mempunyai rijal yang sedikit) sehingga mendapat pengiktirafan daripada Syeikh Muhammad ibn Ali al Syaukani, pengarang kitab Nail al Autar yang masyhur kerana mempunyai sanad yang ‘Aali pada zamannya.

Sebagai contoh, di antara al Imam al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris dan Imam al Bukhari hanya mempunyai 9 perantaraan. Ulama’ pada zamannya berbangga apabila mendapat sanad daripadanya. Di antara mereka ialah al Imam al Akbar Sayyid Muhammad ibn Ali al Sanusi, Mufti Zabid Yaman Sayyid Abdur Rahman bin Sulaiman al Ahdali, Qadhi Hasan ‘Akish dan lain-lain lagi.

Disediakan oleh:
Markaz al Buhuth wal Dirasat
Institut al Imam Ahmad ibn Idris

(SIRI 2) KENALI UMDAH TAREKATSocialTwist Tell-a-Friend

(SIRI 1) KENALI UMDAH (SANDARAN) TAREKAT

SIRI 1: MENELUSURI KEHIDUPAN AL IMAM AL A’ZAM AL MUHADDITH  SAYYID AHMAD IBN IDRIS AL HASANI

NAMA DAN NASABNYA

Al Imam al A’zam Sayyid Ahmad ibn Idris merupakan ulama’ yang unggul pada zamannya. Berasal dari keluarga Penghulu Adarisah yang masyhur dan mulia di Maghribi dan berketurunan Sayyiduna Hasan ibn Ali ibn Abu Talib.

Nama lengkapnya ialah Ahmad ibn Idris ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim ibn Umar ibn Ahmad ibn Abdul Kabbar ibn Muhammad ibn Yamluh ibn Masyish ibn Abu Bakar ibn Ali ibn Hurmah ibn Isa ibn Salam ibn Marwan ibn Haidarah ibn Muhammad ibn Idris (digelar al Asghar) ibn Idris (digelar al Akbar) ibn Abdullah (digelar al Kamil) ibn al Hasan al Muthanna ibn Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali dan Fatimah al Zahra’ binti Maulana Muhammad Rasulullah.

Sekali pun al Imam al A’zam berketurunan mulia, beliau tidak suka bermegah-megah dengan kemuliaan nasab keturunannya. Hal ini dapat dilihat ketika muridnya, al Imam al Akbar Sayyid Muhammad ibn Ali al Sanusi meminta beliau menulis tentang nasabnya, beliau dengan tegas berkata:

نَسَبِي الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أُنْظُرْ إِلَيَّ فَإِنْ وَجَدْتَنِي عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقُلْ: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهَذَا نَسَبِي. يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اليَوْمَ أَضَعُ أَنْسَابَكُمْ وَأَرْفَعُ نَسَبِي أَلَا وَهُوَ التَّقْوَى.

Nasab saya adalah Kitab dan Sunnah. Lihatlah kepada saya, jika kamu dapati saya berada di atas landasan Kitab dan Sunnah, maka katakanlah, “ Ahmad ibn Idris berada di atas landasan Kitab dan Sunnah.” Maka inilah nasab saya. Allah berfirman, “Pada hari ini, Aku merendahkan nasab-nasab kamu dan meninggika nasabKu iaitu taqwa.”

(Lihat al ‘Iqd al Nafis fi Nuzum Jawahir al Taqdis karangan Sayyid Ahmad ibn Idris. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam Surah al Mukminun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat bertanya satu sama lain)

Beliau dilahirkan pada 21 Rejab 1163 Hijrah bersamaan 1750 Masihi di sebuah kampung yang terletak di Maisur, berdekatan ibu kota Fas di tepi laut Maghribi.

(SIRI 1) KENALI UMDAH (SANDARAN) TAREKATSocialTwist Tell-a-Friend

Tips Mudah Hafal

#Tips mudah hafal

Kaedah dari guru Sheikh Mohd Zan untuk mudah hafal.

Letak minyak wangi (minyak zaiton atau minyak atar) pada tapak tangan, baca "Sanuqri ukafala tansa" 3x pada tapak tgn, kemudian sapu kat kepala(rambut).

Kaedah lain,. Lepas solat, letak tangan di kepala baca "Sanuqri ukafala tansa" 7x.

ﺳَﻨُﻘۡﺮِﺋُﻚَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨﺴَﻰٰٓ ( ٦ ‏)

Kami akan membacakan [Al Qur’an] kepadamu [Muhammad] maka kamu tidak akan lupa, (6)

#Surah Al-A'laa ayat 6

Tips Mudah HafalSocialTwist Tell-a-Friend

Kaifiat Al Fatihah

Baca Al Fatihah :

Lepas subuh 30x
Lepas zohor 25x
Lepas asar 20x
Lepas maghrib 15x
Lepas isyak 10x

Kaifiatnya :

Melapangkan rezeki dan mendapat kejayaan.

Kaifiat Al FatihahSocialTwist Tell-a-Friend

GERAKAN KETIKA BERZIKIR DAN TARIAN PADA MAJLIS AL-SIMA’

PENJELASAN PENUH DARI JABATAN MUFTI KERAJAAN NEGERI SEMBILAN MENGENAI GERAKAN KETIKA BERZIKIR DAN TARIAN PADA MAJLIS AL-SIMA’

S: Adakah para Sahabat Nabi bergerak-gerak sepertimana tanaman bergoyang ketika berzikir?

J: Secara tabienya, seseorang itu terkesan dengan pelbagai perkara. Ada individu atau sekumpulan orang apabila mendengar puisi, kata-kata, nyanyian, ataupun muzik akan bergerak dengan pelbagai gerakan. Ada yang menggerakkan kepala, ada yang mengoyang-goyangkan badan atau ada yang menari-nari dan sebagainya. Maka tidak mustahil berlaku kepada para sahabat nabi menggerakkan badan mereka ketika mendengar bacaan ayat-ayat al-Quran disebabkan kekuatan kesan pada wajdan (rasaan) dan saraf mereka sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah,
تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ[1]


Yang bermaksud, yang (oleh kerana mendengarnya atau membacanya) kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram, kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah.

Pada ketika seram sejuk kulit mereka (oleh kerana mendengar al-Quran atau membacanya), terkesan kepada saraf dan ianya telah menghasilkan reaksi seterusnya mereka melakukan apa-apa pergerakan[2].

Asas Pertimbangan

Perkataan al-Sima‘ ( السِّمَاعُ )[3] merupakan istilah tasauwuf yang bermaksud mendengar syair-syair (termasuk qasidah) indah lagi terpilih dengan dendangan yang bagus dan suara yang merdu.

Antara jenis al-Sima‘ yang terunggul ialah mendengar al-Quran. Ia memerlukan satu tahap tertinggi sehingga pendengar mampu mencapai mukjizat keterangan dan keindahan al-Quran serta memahami segala pengertian dan petunjuknya.

Majlis al-Sima‘ hari ini terus berkembang dan berubah bentuknya. Sesudah keadaan dahulu yang hanya penyanyi nasyid mendendangkan nasyid dan majlis mendengarnya sahaja, kini ahli majlis berdiri dalam bentuk bulatan atau beberapa barisan yang berhadapan sambil mengulang-ulang lafaz nama Allah yang tertentu dengan irama dan pergerakan yang terhad, manakala suara penyanyi pula mengatasi suara mereka sambil berdendang, merangsang dan membangkitkan semangat mereka.

Ketika seseorang hamba itu membaca al-Quran atau berzikir kepada Allah, diperkukuhkan lagi dengan roh ke atas perbuatan tersebut untuk memperolehi kekuatan dan penyucian, maka tubuh badan akan bergerak-gerak dan bergoyang-goyang keseronokan. Ianya adalah disebabkan keintiman mereka (roh) dengan hari dikhitabkan
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ[4]

Yang bermaksud, Bukankah Aku tuhan kamu?

Demikianlah sebab manusia mengerak-gerakkan kepalanya ketika berzikir atau mambaca al-Quran. Ianya seolah-olah roh berasa seronok tatkala taqarrub kepada tuhannya apabila mendengar kalamNya atau namaNya.

Sebahagian Arifin berkata: Sebab manusia bergoyang apabila mendengar suara yang merdu adalah kerana roh teringat-ingat kesedapan khitab pada hari disebut (  أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  ) sewaktu keluar daripada sulbi Adam dan ia terkenang-kenang peristiwa tersebut.[5]

Dalil Daripada al-Quran

Asas berzikir dalam semua keadaan ialah berdasarkan firman Allah[6],
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ[7]


Yang bermaksud, (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring...

Imam al-Alusiy dalam tafsirnya “Ruh al-Ma‘aniy” menjelaskan: (selepas penerangan yang panjang) Sebagaimana yang diceritakan daripada Ibn Umar ra dan Urwah bin al-Zubair ra serta jamaah daripada sahabat ra, mereka telah keluar untuk menyambut hari raya di Musolla dan berzikir kepada Allah. Tatkala dibacakan ayat di atas, mereka bangun berzikir dalam keadaan berdiri sebagai tabarruk muwaffiq ayat tersebut.[8]

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya “al-Jami‘ al-Ahkam” menyebut: Dalam ayat di atas, Allah menyatakan anak Adam melakukan urusan mereka dalam tiga keadaan. Ianya seolah-olah membataskannya mengikut masa. Hal ini kemudian diperjelaskan oleh hadith daripada Saidatina Aishah ra:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُر الله عَلَى كُلِّ أَحَيَانِهِ[9]

Yang bermaksud,  Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut dan mengingati Allah dalam setiap keadaan.

... sehingga kata-katanya (Imam al-Qurtubi):  Orang yang berzikir dalam semua keadaan akan beroleh pahala dan ganjaran Insya Allah.[10]

Firman Allah lagi,
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ[11]


Yang bermaksud, Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa mereka berbaring...

Dalil Daripada Hadith

وروى أبو نعيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله تمايلوا يمينا وشمالا كما تتمايل الشجرة بالريح العاصف إلى أمام ثم إلى وراء.[12]

Yang bermaksud, Diriwayat oleh Abu Naim, daripada al-Fudail bin Iyad rh berkata: Bahawa sahabat Rasulullah SAW ketika zikrullah bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri seperti mana pokok bergoyang ditiup angin kencang ke hadapan dan kemudian ke belakang.

وعن أبي أُراكة يقول: صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قدر رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشببهم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا، بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر فى يوم الريح وهملت عيونهم تبل ثيابهم...[13]

Yang bermaksud, Dan daripada Abi Urakah berkata: Aku solat subuh bersama Ali ra. Kemudian beliau berpaling ke sebelah kanan dan kelihatan beliau dalam keadaan kesedihan. Beliau duduk sehinggalah cahaya matahari mengenai dinding masjid dalam kadar sebatang lembing lalu beliau solat dua rakaat. Apabila selesai bersolat, beliau membalikkan tangannya lalu berkata: Demi Allah, sesungguhnya aku pernah melihat para sahabat Nabi SAW dan aku tidak dapat lagi melihat keadaan hari ini yang serupa dengan suasana mereka. Kehidupan mereka kusut masai dan berdebu, dahi mereka bertanda seperti tanda pada lutut kambing, kesan daripada sujud. Mereka bermalam dengan melakukan sujud dan qiam kerana Allah, mereka membaca al-Quran, (berterusan) berganti-ganti dahi mereka sujud dan kaki mereka qiam. Apabila subuh mereka berzikir bergoyang-goyang sepertimana pokok bergoyang ditiup angin dan bercucuran airmata mereka sehingga basah baju mereka....

عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها قالت: جاء حبش يَزْفِنون (معناه يرقصون) فى يوم عيد فى المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبيه، أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التى أنصرف عن النظر إليهم.[14]

Yang bermaksud, Daripada Saidatina Aishah ra berkata: Telah datang orang Habsyah menari pada hari raya di masjid. Lalu Nabi SAW memanggilku dan aku meletakkan kepalaku di atas bahu Baginda. Aku menonton tarian mereka sehingga aku mengalihkan pandanganku daripada mereka.

عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا يقولون؟ فقيل: يقولون: محمد عبد صالح.

Yang bermaksud, Daripada Saidina Anas ra berkata, Sesunguhnya orang Habsyah menari di hadapan Rasulullah SAW sambil menyebut di dalam bahasa mereka: Muhammad hamba soleh. Baginda bertanya: Apakah yang mereka sebutkan itu? Sahabat menjawab: Mereka menyebut: Muhammad hamba soleh.[15]

عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (اختصم علي وجعفر وزيد ابن حارثة فى ابنة حمزة: فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، فحجل علي، وقال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقى وخلقى، فحجل، وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا، فحجل زيد ... الحديث)[16]

Yang bermaksud, Daripada Saidina Ali ra, berbalah Ali, Ja‘far dan Zaid Ibn Harithah tentang anak perempuan Hamzah lalu (Nabi) bersabda kepada Ali: Kamu sebahagian daripadaku dan aku sebahagian daripadamu. Lalu Ali menari-nari (apabila mendengar pujian daripada baginda). Baginda bersabda kepada Ja‘far bin Abi Talib: Rupa dan akhlakmu seperti diriku. Lalu beliau menari-nari (apabila mendengar pujian daripada baginda). Baginda bersabda pula kepada Zaid Ibn Harithah: Engkau saudara dan ketua kami. Lalu Zaid menari-nari (apabila mendengar pujian daripada baginda)...

Al-Alamah al-Katani berkata: (الحجل ) bermaksud menari-nari dalam keadaan tertentu[17].

Begitu juga kata Ibnu Hajar al-Asqolaniy pada syarah hadith: (الحجل ) ialah berdiri di atas satu kaki sambil menari-nari dalam keadaan tertentu.[18]

وقال فقيه السادة الشافعية بمكة المكرمة العلامة أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى فى كتابه المشهور فى السير النبوية عند ذكره الحديث ما نصه: فرقص يعني جعفر رضي الله عنه من لذة هذا الخطاب، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك أصلا لرقص الصوفية عندما يجد لذة المواجيد فى مجالس الذكر والسماع.[19]

Yang bermaksud, Berkata al-Faqih yang bermazhab Syafie di Makah al-Mukarramah, al-Alamah Ahmad Zaini Dahlan rh dalam kitabnya yang masyhur ‘al-Sir al-Nabawiyah’ tatkala disebut hadith sepertimana yang dinaskannya: Maka tarian iaitu yang dilakukan oleh Ja‘far ra ketika merasai kelazatan dengan ucapan ini (pujian tersebut), Rasulullah SAW tidak mengengkari perbuatannya dan atas dasar inilah dijadikan sumber hujah bagi golongan sufi melakukan tarian (pergerakan) apabila merasai keseronokan dalam majlis zikir dan sima‘.

Pendapat Ulama’

Imam al-Nawawi

والرقص ليس بحرام، قال الحليمي: لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء.[20]

Yang bermaksud, Dan menari tidaklah haram. Berkata al-Halimiy: Melainkan tarian itu seperti perempuan melenggok-lenggok, umpama perbuatan pondan maka ia haram bagi lelaki dan perempuan.

Imam Jalaluddin al-Suyuti.

مسألة - في جماعة صوفية اجتمعوا في مجلس ذكر ثم إن شخصا من الجماعة قام من المجلس ذاكرا واستمر على ذلك لوارد حصل له فهل له فعل ذلك سواء كان باختياره أم لا وهل لأحد منعه وزجره عن ذلك.

     الجواب - لا إنكار عليه في ذلك. وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني فأجاب بأنه لا إنكار عليه في ذلك وليس لمانع التعدي بمنعه ويلزم المتعدى بذلك التعزير. وسئل عنه العلامة برهان الدين الأبناسي فأجاب بمثل ذلك وزاد أن صاحب الحال مغلوب والمنكر محروم ما ذاق لذة التواجد ولا صفا له المشروب إلى أن قال في آخر جوابه وبالجملة فالسلامة في تسليم حال القوم. وأجاب أيضا بمثل ذلك بعض أئمة الحنفية والمالكية كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقة من غير مخالفة. أقول وكيف ينكر الذكر قائما والقيام ذاكرا وقد قال الله تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وإن انضم إلى هذا القيام رقص أو نحوه فلا إنكار عليهم فذلك من لذات الشهود أو المواجيد وقد ورد في الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا الخطاب ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا أصلا في رقص الصوفية لما يدركونه من لذات المواجيد وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من كبار الأئمة منهم شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام.[21]

Tarian yang dinyatakan di sini bukanlah seperti mana yang kita fahami hari ini. al-Syeikh al-Sayyid Ibnu Idris bin al-Sayyid al-Hasan al-Idrisiy menyatakan,

Mendengar nyanyian ( السِّمَاعُ ) dan tarian yang dimaksudkan di sini bukanlah sebagaimana tarian dan nyanyian yang difahami pada masa sekarang. Sebaliknya terdapat kaifiyat yang khusus bagi para pengamal tasauwuf Islam. Al-Sima‘ di kalangan tasauwuf Islam merupakan satu riadhah kerohanian yang diamalkan golongan murid bagi tujuan penyucian dan pembersihan jiwa.[22]

Kesimpulan

Sehubungan dengan itu, bergoyang-goyang (تمايل) ketika berzikir kepada Allah dan tarian (رقص) pada majlis al-Sima‘ ada sandarannya. Ianya harus dilakukan, bukanlah ianya satu syarat tetapi merupakan wasilah untuk memperolehi kecergasan ketika melakukan zikir. Ianya dilaksanakan dengan menjaga adab ketika berzikir dan dijauhkan daripada perkara maksiat. Ianya juga bukanlah dilakukan sepanjang keadaan, adakalanya mereka duduk tetap dan adakalanya mereka bergerak-gerak.

والله أعلم

[1] Zumar, 23

[2] Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, al-Syiekh Atiah Saqar, Jilid 4, hlmn 250

[3] Tarian, Nyanyian dan al-Sima‘ Dalam Tariqat Tasauwuf, al-Syeikh al-Sayyid Ibnu Idris bin al-Sayyid al-Hasan al-Idrisiy, terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan

[4] Al-A‘raf 172

[5] Tanbih al-Fikr ila Haqiqah al-Zikr m/s 51

[6] Al-Mausu’ah al-Yusofiyah fi Bayan Adillah al-Sufiyah, al-Syeikh Yusof Khattar Muhammad, Dar al-Taqwa, 2003, m/s 178.

[7] Ali Imran 191

[8] Ruh al-Ma‘aniy, Abi al-Fadl Syihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, Dar al-Fikr, 1997, jld 3, m/s 246.

[9] Muslim 824, Abu Daud 18, al-Tirmizi 3384, Ibnu Majah 302, Ahmad 6/70, Ibnu Khuzaimah 207, Abu Ya’la 4699, al-Baihaqi 1/90, Abu Awanah 1/217, al-Baghawi 274, al-Bukhari 1/407 pada ta’liq dan Ibnu Hibban 802.

[10] al-Jami‘ al-Ahkam al-Quran, AbiAbdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, Dar al-Fikr 1999, jld 2, m/s 238

[11] Al-Nisa’ 103

[12] Al-Tartib al-Idariyah, al-Alamah Abdul Hay al-Kataniy, Dar al-Arqam, Raqsu al-Habsyah fi al-Masjid al-Nabawi Amamahu a.s, (2/93).

[13] Al-Bidayah wa al-Nihayah Ibnu Kathir 8/6, dikeluarkan oleh Abu Nu‘aim dalam al-Hilyah 1/76, Ibnu Asakir dalam al-Kanz 8/219 dan Hayah al-Sahabah 1/49

[14] Muslim dalam Sahihnya 2063

[15] Imam Ahmad  (3/152) dan Ibn Hibban (5870) dengan sanad yang sahih.

[16] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad 1/108, 1/98.

[17] Al-Tartib al-Idariyah, al-Alamah Abdul Hay al-Kataniy, Dar al-Arqam, Hajala Ba‘du Kibar Sahabah Baina Yadaihi SAW, (2/97).

[18] Fath al-Bari, Lil Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolaniy, Bab Umrah al-Qada’, Dar al-Fikr, 1996,  jld 8, hlmn, 295.

[19] Al-Sirah al-Nabawiyyah wa al-Athar al-Muhammadiyyah, Zaini Dahlan pada Hamisy al-Sirah al-Halabiyyah (2/252).

[20] Raudhah al-Tolibin wa Umdah al-Muftin, Imam al-Nawawi, al-Maktab al-Islamiy, Kitab al-Syahadat, Bab Hukm al-Gina’, 1991, jld 11, m/s 229.

[21] Al-Hawi li al-Fatawa, Jaluluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad al-Suyuti, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, jld 2 m/s 324.

[22] Tarian, Nyanyian dan al-Sima‘ Dalam Tariqat Tasauwuf, al-Syeikh al-Sayyid Ibnu Idris bin al-Sayyid al-Hasan al-Idrisiy, terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan

Bahagian Tarekat Tasawuf Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan

https://m.facebook.com/muftins/photos/a.347488895398670.1073741826.286184454862448/554139708066920/?type=3

GERAKAN KETIKA BERZIKIR DAN TARIAN PADA MAJLIS AL-SIMA’SocialTwist Tell-a-Friend

Kaifiat Surah ad-Dhuha

Kaifiat Surah ad-Dhuha:

ﺑِﺴۡﻢِ ﭐﻟﻠﻪِ ﭐﻟﺮَّﺣۡﻤَـٰﻦِ ﭐﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ

ﻭَﭐﻟﻀُّﺤَﻰٰ ( ١ ‏) ﻭَﭐﻟَّﻴۡﻞِ ﺇِﺫَﺍ ﺳَﺠَﻰٰ ( ٢ ‏) ﻣَﺎ ﻭَﺩَّﻋَﻚَ ﺭَﺑُّﻚَ ﻭَﻣَﺎ ﻗَﻠَﻰٰ ( ٣ ‏) ﻭَﻟَﻠۡﺄَﺧِﺮَﺓُ ﺧَﻴۡﺮٌ۬ ﻟَّﻚَ ﻣِﻦَ ﭐﻟۡﺄُﻭﻟَﻰٰ ( ٤ ‏) ﻭَﻟَﺴَﻮۡﻑَ ﻳُﻌۡﻄِﻴﻚَ ﺭَﺑُّﻚَ ﻓَﺘَﺮۡﺿَﻰٰٓ ( ٥ ‏) ﺃَﻟَﻢۡ ﻳَﺠِﺪۡﻙَ ﻳَﺘِﻴﻤً۬ﺎ ﻓَـَٔﺎﻭَﻯٰ ( ٦ ‏) ﻭَﻭَﺟَﺪَﻙَ ﺿَﺎٓﻻًّ۬ ﻓَﻬَﺪَﻯٰ ( ٧ ‏) ﻭَﻭَﺟَﺪَﻙَ ﻋَﺎٓٮِٕﻼً۬ ﻓَﺄَﻏۡﻨَﻰٰ ( ٨ ‏) ﻓَﺄَﻣَّﺎ ﭐﻟۡﻴَﺘِﻴﻢَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻘۡﻬَﺮۡ ( ٩ ‏) ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﭐﻟﺴَّﺎٓٮِٕﻞَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨۡﮩَﺮۡ ( ١٠ ‏) ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺑِﻨِﻌۡﻤَﺔِ ﺭَﺑِّﻚَ ﻓَﺤَﺪِّﺙۡ ( ١١ ‏)

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, (1) dan demi malam apabila telah sunyi, (2) Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada [pula] benci kepadamu, (3) dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. (4) Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu [hati] kamu menjadi puas. (5) Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. (6) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. (7) Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (8) Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. (9) Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. (10) Dan terhadap ni’mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya [dengan bersyukur]. (11)

Kaifiatnya:
- Dibaca 7 kali pada waktu mengiringi masuk matahari dan terbitnya; bagi kesentosaan diri dan anak dan isteri dan harta daripada bencana dan sihir dan binatang yang buas dan kecurian, maka hendaklah dikekalkan beramal atasnya.

Kitab Safinatus Salamah karangan Tuan Sheikh Hj. Ahmad bin Sheikh Hj. Mohd Said Al Linggi (Mufti pertama Negeri Sembilan)

Kaifiat Surah ad-DhuhaSocialTwist Tell-a-Friend

Air Tawar Untuk Kereta

Cara buat Air Tawar untuk kereta baru beli. (Untuk tolak bala)

1. Ambil air satu baldi.

2. Baca (dlm keadaan ada wudhu'):
- Ya Latif 129x.
- Hasbunallah waniqmal wakil 450x.
- Fasayak fi kahumullah wahuwas samee ul Aleem 111x.
- Rabbi yassir wala tu'assir, Ya Karim 70x
- Selawat 10x

3. Tiup pada air.

4. Jirus kereta dgn air, bermula dari hadapan tengah2 kereta sampai ke belakang kereta.

5. Renjis air pada keempat2 tayar sambil selawat.

6. Jirus semua baki air pada kereta sambil sebut Allahu Akbar.

Supaya mengelak daripada kemalangan. InsyaAllah.

Air Tawar Untuk KeretaSocialTwist Tell-a-Friend

The Power of ( إِنْ شَاءَ اللَّهُ )

The Power of ( إِنْ شَاءَ اللَّهُ )

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali lubang setiap harinya. Ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka yang mengusai mereka berseru, 'Kembalilah, kita akan menggalinya esok hari.' Maka Allah mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Dan ketika masa mereka telah sampai, dan Allah hendak mengirim mereka kepada manusia, maka mereka kembali menggali sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka salah satu dari yang mengusai mereka berseru, 'Kembalilah, kalian akan menggalinya esok hari,  jika Allah mengizinkan ( إِنْ شَاءَ اللَّهُ ).' Maka mereka menunggu, lalu mereka kembali lagi ke tempat penggalian yang bentuknya masih seperti semula disaat mereka meninggalkannya. Maka mereka terus menggalinya dan akhirnya mereka dapat keluar kepada manusia. (HR. Ibnu Majah: 4070)

📌 Yakjuj dan Makjuj tidak mampu memecahkan tembok yg memisahkan mereka, kecuali pada suatu ketika mereka secara tidak sengaja menyebut perkataan insya Allah, maka dgn berkat perkataan itu, keesokannya mereka menggalinya dan tembok itu pun pecah.

- http://hadits.in/ibnumajah/4070

The Power of ( إِنْ شَاءَ اللَّهُ )SocialTwist Tell-a-Friend

Kaifiat Ayat Laqod Ja'akum

Kaifiat Ayat Laqod Ja'akum

ﻟَﻘَﺪۡ ﺟَﺎٓﺀَڪُﻢۡ ﺭَﺳُﻮﻝٌ۬ ﻣِّﻦۡ ﺃَﻧﻔُﺴِڪُﻢۡ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﻋَﻠَﻴۡﻪِ ﻣَﺎ ﻋَﻨِﺘُّﻢۡ ﺣَﺮِﻳﺺٌ ﻋَﻠَﻴۡڪُﻢ ﺑِﭑﻟۡﻤُﺆۡﻣِﻨِﻴﻦَ ﺭَﺀُﻭﻑٌ۬ ﺭَّﺣِﻴﻢٌ۬ ( ١٢٨ ‏) ﻓَﺈِﻥ ﺗَﻮَﻟَّﻮۡﺍْ ﻓَﻘُﻞۡ ﺣَﺴۡﺒِﻰَ ﭐﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺎٓ ﺇِﻟَـٰﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﻫُﻮَۖ ﻋَﻠَﻴۡﻪِ ﺗَﻮَڪَّﻠۡﺖُۖ ﻭَﻫُﻮَ ﺭَﺏُّ ﭐﻟۡﻌَﺮۡﺵِ ﭐﻟۡﻌَﻈِﻴﻢِ ( ١٢٩ ‏)

128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan [keimanan dan keselamatan] bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu’min.

129. Jika mereka berpaling [dari keimanan], maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ’Arsy yang agung". (at-Taubah 128-129)

Kaifiatnya:
- Dibaca 7 kali pada waktu pagi dan petang; bagi peliharaan diri daripada segala bencana, panjang umur dan kemudahan rezeki.

Kitab Safinatus Salamah karangan Tuan Sheikh Hj. Ahmad bin Sheikh Hj. Mohd Said Al Linggi (Mufti pertama Negeri Sembilan)​

Kaifiat Ayat Laqod Ja'akumSocialTwist Tell-a-Friend

Amalan Dan Kaifiat Membaca Surah Yasin

Amalan Dan Kaifiat Membaca Surah Yasin

Sekali Baca, Menyamai 41 Kali Bacaan.

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

١. يسٓ  (7x)

٣٨. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (14x)

٥٨. سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ  (16x)

٨١. أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ  (4x)

Kitab Amalan Madrasah Ahmadiah. M/S 48, 49, 50.

Amalan Dan Kaifiat Membaca Surah YasinSocialTwist Tell-a-Friend

Zikir Penjagaan Dari Godaan Syaitan

Zikir Harian Penjagaan Dari Godaan Syaitan

Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang mengucapkan;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAA SYARIIKA LAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR

(Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagiNya, milikNya semua kerajaan dan bagiNya seluruh pujian, Dia Yang menghidupkan, serta mematikan, dan Dia Maha Mampu melakukan segala sesuatu)
dalam sehari sebanyak seratus kali, maka baginya seperti memerdekakan sepuluh budak, dan tercatat baginya seratus kebaikan serta dihapuskan darinya seratus kesalahan, dan ia terjaga dari syaitan pada hari tersebut hingga petang, tidak ada orang membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia bawa kecuali seseorang yang melakukan hal tersebut lebih banyak." (HR. Tirmidzi: 3390, HR. Bukhari: 3050 & Muslim: 4857)

- Baca selepas solat Subuh 100x atau bila-bila masa.

- http://hadits.in/tirmidzi/3390

Zikir Penjagaan Dari Godaan SyaitanSocialTwist Tell-a-Friend

Doa Perlindungan Daripada Fitnah Dajjal

Doa Perlindungan Daripada Fitnah Dajjal

Doa Ashaabul Kahfi:

ﺭَﺑَّﻨَﺎٓ ﺀَﺍﺗِﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻟَّﺪُﻧﻚَ ﺭَﺣۡﻤَﺔً۬ ﻭَﻫَﻴِّﺊۡ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦۡ ﺃَﻣۡﺮِﻧَﺎ ﺭَﺷَﺪً۬ﺍ ( ١٠ ‏)

"Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan ugama kami". (QS Al-Kahfi: 10)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghafal sepuluh ayat awal dari surat Al Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal." (HR. Abu Daud: 3765) - http://hadits.in/abudaud/3765

Doa Perlindungan Daripada Fitnah DajjalSocialTwist Tell-a-Friend

Doa Perlindungan Dari Kejahatan Makhluk

Doa Perlindungan Dari Kejahatan Makhluk Yang Allah Ciptakan

Dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata; 'ada seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; "Ketika aku tidur tadi malam ada seekor kalajengking yang menyengatku," maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya diwaktu petang kamu mengucapkan:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A'UUDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI MIN SYARRI MAA KHALAQ

(Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan), 'niscaya tidak akan ada yang membahayakanmu." (HR. Muslim: 4883) - http://hadits.in/muslim/4883

Hadits lain,

Rasululullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian dia berdo'a:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A'UUDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI MIN SYARRI MAA KHALAQ

(Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan), 'niscaya tidak akan ada yang membahayakannya hingga di pergi dari tempat itu." (HR. Muslim: 4881) - http://hadits.in/muslim/4881

Doa Perlindungan Dari Kejahatan MakhlukSocialTwist Tell-a-Friend

Husun, Doa Perlindungan

Husun, Doa Perlindungan

Dari Al Walid ia berkata: Wahai Rasulullah, aku selalu kesepian. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bila kau hendak tidur bacalah:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

`A'UDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI MIN GHADLABIHI WA 'IQAABIHI WA SYARRI 'IBAADIHI WA MIN HAMAZAATISY SYAYAATHIINI WA AN YAHDLURUUN (Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya serta kejahatan para hamba-Nya, dan dari bisikan setan serta kedatangan mereka kepadaku) karena setan tidak akan membahayakanmu dan tentu tidak akan mendekatimu." (HR. Ahmad: 22719) - http://hadits.in/ahmad/22719

Hadist Lain,

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam mengajari kami beberapa kalimat untuk kami baca ketika hendak tidur:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

`A'UDZU BIKALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI MIN GHADLABIHI WA 'IQAABIHI WA SYARRI 'IBAADIHI WA MIN HAMAZAATISY SYAYAATHIINI WA AN YAHDLURUUN "Dengan Asma Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya dan adzab-Nya, serta dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan-bisikan setan dan kedatangannya." Dia berkata; Abdullah bin 'Amru mengajarkan kalimat ini pada anaknya yang telah baligh untuk dibacanya ketika hendak tidur, dan terhadap anaknya yang masih kecil, ia menyuruhnya untuk mulai menghafalnya, ia menuliskan untuknya lalu dikalungkan di lehernya. (HR. Abu Daud: 3395) - http://hadits.in/abudaud/3395

Husun, Doa PerlindunganSocialTwist Tell-a-Friend

Berpegang Teguh Dengan Al Jama'ah

Berpegang Teguh Dengan Al Jama'ah

Jauhi Golongan Wahabi Yang Minoriti, Dan Berpegang Teguh Dengan Al Jama'ah Majoriti Muslimin dan Ulama'.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ

"Akan ada para da'i (penyeru) yang menyeru ke pintu neraka Jahannam, barangsiapa memenuhi ajakannya maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka." Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami! " Beliau bersabda: 'Mereka adalah suatu kaum yang warna kulitnya sama dengan kita, dan berbicara dengan bahasa yang sama dengan kita." Aku bertanya lagi, "Apakah yang anda perintahkan kepada kami, seandainya kami menjumpai hal itu?" Beliau menjawab: "Berpegang teguhlah kepada Jama'ah kaum muslimin dan imam mereka, jika mereka tidak memiliki Jama'ah kaum Muslimin dan imamnya, maka jauhilah semua golongan tersebut meskipun kamu harus menggigit akar pohon sampai ajal menjemputmu dan kamu masih tetap dalam keadaan seperti itu." (HR. Ibnu Majah: 3969) - http://hadits.in/ibnumajah/3969

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ
"Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di sawadul a'dzam (kelompok yang terbanyak)." (HR. Ibnu Majah: 3940) - http://hadits.in/ibnumajah/3940

عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

"Hendaklah kamu selalu bersama As Sawadil A'zham (hidup berjama'ah dengan kaum muslimin), hendaklah kamu selalu bersama As Sawadil A'zham. (HR. Ahmad: 18600) - http://hadits.in/ahmad/18600

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar ini:
وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ
"Berjama'ah adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah adzab." Abu Umamah Al Bahili berkata;
قَالَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ
"Hendaklah kalian bersama golongan mayoritas muslimin." (HR. Ahmad: 18544) - http://hadits.in/ahmad/18544

Berpegang Teguh Dengan Al Jama'ahSocialTwist Tell-a-Friend

Doa Ketika Dizalimi (Ashhabul Ukhdud)

Doa seorang pemuda yg beriman daripada dizalimi, dalam kisah Ashhabul Ukhdud:

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

ALLAHUMMAK FINIIHIM BIMAA SYI'TA
"Ya Allah, lakukan ke atas mereka apa yang patut" (HR. Muslim: 5327) - http://hadits.in/?muslim/5327

Kisah Ashhabul Ukhdud:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Dulu, sebelum kalian ada seorang raja, ia memiliki tukang sihir, saat tukang sihir sudah tua, ia berkata kepada rajanya: 'Aku sudah tua, kirimlah seorang pemuda kepadaku untuk aku ajari sihir.' Lalu seorang pemuda datang padanya, ia mengajarkan sihir kepada pemuda itu. (Jarak) antara tukang sihir dan si raja terdapat seorang rahib. Si pemuda itu mendatangi rahib dan mendengar kata-katanya, ia kagum akan kata-kata si rahib itu sehingga bila datang ke si penyihir pasti dipukul, Pemuda itu mengeluhkan hal itu kepada si rahib, ia berkata: 'Bila tukang sihir hendak memukulmu, katakan: 'Keluargaku menahanku, ' dan bila kau takut pada keluargamu, katakan: 'Si tukang sihir menahanku.' Saat seperti itu, pada suatu hari ia mendekati sebuah hewan yang besar yang menghalangi jalanan orang, ia berkata, 'Hari ini aku akan tahu, apakah tukang sihir lebih baik ataukah pendeta lebih baik.' Ia mengambil batu lalu berkata: 'Ya Allah, bila urusan si rahib lebih Engkau sukai dari pada tukang sihir itu maka bunuhlah binatang ini hingga orang bisa lewat.' Ia melemparkan batu itu dan membunuhnya, orang-orang pun bisa lewat. Ia memberitahukan hal itu kepada si rahib. Si rahib berkata: 'Anakku, saat ini engkau lebih baik dariku dan urusanmu telah sampai seperti yang aku lihat, engkau akan mendapat ujian, bila kau mendapat ujian jangan menunjukkan padaku.' Si pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta dan berbagai penyakit. Salah seorang teman raja yang buta lalu ia mendengarnya, ia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang banyak, ia berkata: 'Sembuhkan aku dan kau akan mendapatkan yang aku kumpulkan disini.' Pemuda itu berkata: 'Aku tidak menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah, bila kau beriman padaNya, aku akan berdoa kepadaNya agar menyembuhkanmu.' Teman si raja itu pun beriman lalu si pemuda itu berdoa kepada Allah lalu ia pun sembuh. Teman raja itu kemudian mendatangi raja lalu duduk didekatnya. Si raja berkata: 'Hai fulan, siapa yang menyembuhkan matamu? ' Orang itu menjawab: 'Rabbku.' Si raja berkata: 'Kau punya Rabb selainku? ' Orang itu berkata: 'Rabbku dan Rabbmu adalah Allah.' Si raja menangkapnya lalu menyiksanya hingga ia menunjukkan pada pemuda itu lalu pemuda itu didatangkan, Raja berkata: 'Hai anakku, sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta, sopak dan kau melakukan ini dan itu.' Pemuda itu berkata: 'Bukan aku yang menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah.' Si raja menangkapnya dan terus menyiksanya ia menunjukkan kepada si rahib. Si raja mendatangi si rahib, rahib pun didatangkan lalu dikatakan padanya: 'Tinggalkan agamamu.' Si rahib tidak mau lalu si raja meminta gergaji kemudian diletakkan tepat ditengah kepalanya hingga sebelahnya terkapar di tanah. Setelah itu teman si raja didatangkan dan dikatakan padanya: 'Tinggalkan agamamu.' Si rahib tidak mau lalu si raja meminta gergaji kemudian diletakkan tepat ditengah kepalanya hingga sebelahnya terkapar di tanah. Setelah itu pemuda didatangkan lalu dikatakan padanya: 'Tinggalkan agamamu.' Pemuda itu tidak mau. Lalu si raja menyerahkannya ke sekelompok tentaranya, raja berkata: 'Bawalah dia ke gunung ini dan ini, bawalah ia naik, bila ia mau meninggalkan agamanya (biarkanlah dia) dan bila tidak mau, lemparkan dari atas gunung.' Mereka membawanya ke puncak gunung lalu pemuda itu berdoa:

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

'Ya Allah, cukupilah aku dari mereka sekehendakMu.' Ternyata gunung mengguncang mereka dan mereka semua jatuh. Pemuda itu kembali pulang hingga tiba dihadapan raja. Raja bertanya: 'Bagaimana kondisi kawan-kawanmu? ' Pemuda itu menjawab: 'Allah mencukupiku dari mereka.' Lalu si raja menyerahkannya ke sekelompok tentaranya, raja berkata: 'Bawalah dia ke sebuah perahu lalu kirim ke tengah laut, bila ia mau meninggalkan agamanya (bawalah dia pulang) dan bila ia tidak mau meninggalkannya, lemparkan dia.' Mereka membawanya ke tengah laut lalu pemuda itu berdoa:

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

'Ya Allah, cukupilah aku dari mereka sekehendakMu.' Ternyata perahunya terbalik dan mereka semua tenggelam. Pemuda itu pulang hingga tiba dihadapan raja, raja bertanya: Bagaimana keadaan teman-temanmu? ' Pemuda itu menjawab: 'Allah mencukupiku dari mereka.'

Setelah itu ia berkata kepada raja: 'Kau tidak akan bisa membunuhku hingga kau mau melakukan yang aku perintahkan, ' Raja bertanya: 'Apa yang kau perintahkan? ' Pemuda itu berkata: 'Kumpulkan semua orang ditanah luas lalu saliblah aku diatas pelepah, ambillah anak panah dari sarung panahku lalu ucapkan: 'Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini.' Bila kau melakukannya kau akan membunuhku.' Akhirnya raja itu melakukannya. Ia meletakkan anak panah ditengah-tengah panah lalu melesakkannya seraya berkata: 'Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini.' Anak panah di lesakkan ke pelipis pemuda itu lalu pemuda meletakkan tangannya ditempat panah menancap kemudian mati. Orang-orang berkata: 'Kami beriman dengan Rabb pemuda itu.' Kemudian didatangkank kepada raja dan dikatakan padanya: 'Tahukah kamu akan sesuatu yang kau khawatirkan, demi Allah kini telah menimpamu. Orang-orang beriman seluruhnya.' Si raja kemudian memerintahkan membuat parit di jalanan kemudian disulut api. Raja berkata: 'Siapa pun yang tidak meninggalkan agamanya, pangganglah didalamnya.' Mereka melakukannya hingga datanglah seorang wanita bersama anaknya, sepertinya ia hendak mundur agar tidak terjatuh dalam kubangan api lalu si bayi itu berkata: 'Ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada diatas kebenaran." (HR. Muslim: 5327) - http://hadits.in/?muslim/5327

Doa Ketika Dizalimi (Ashhabul Ukhdud)SocialTwist Tell-a-Friend

Hadith Nur Muhammad

Hadith Nur Muhammad

[Oleh Sheikh Mohd Nasir Bin Ismail]

Dalam Kitab “Kashf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas ‘Amman  Ishtahara min al-Ahadith ‘Ala Alsinatin-Nas’ oleh al-‘Ajluni (men.1162  Hijrah):

(827 – أول ما خلق اللهُ نورُ نبِيكِ يا جابر – الحديث

رواه  عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ قال قلت‏:‏ يا رسول الله، بأبي  أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء‏.‏ قال‏:‏ يا جابر، إن  الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور  بالقُدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار  ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جِنِّيٌ ولا إنسي، فلما أراد  الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء‏:‏ فخلق من الجزء الأول  القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة  أجزاء، فخلق من الجزء الأول حَمَلَة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث  باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء‏:‏ فخلق من الأول  السماوات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع  أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهى  المعرفة بالله، ومن الثالث نور إنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد  رسول الله‏.‏ الحديث‏.‏ كذا في المواهب‏.‏

Hadith yang  bermaksud: “Yang pertama dijadikan Allah ialah nur Nabi mu, wahai  Jabir”. Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dengan sanadnya daripada Jabir  bin ‘Abd Allah dengan lafaz:

Katanya: Aku berkata:  Wahai Rasulullah,  bapa dan bonda hamba menjadi tebusan tuan, beritahu  kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala  sesuatu.

Jawab baginda: Wahai Jabir,  sesungguhnya  Allah jadikan  sebelum segala sesuatu, Nur Nabi mu daripada NurNya ,  kemudian Ia jadikan Nur itu berkisar dengan Qudrat cara yang  dikehendakiNya (Iradat), walhal dalam masa itu tiada Lauh (Lauh Mahfuz),  tiada Qalam, Syurga dan Neraka, tiada malaikat, langit, bumi, matahari,  bulan, jin dan manusia.

Maka bila Allah  kehendaki menjadikan sekelian makhluk Ia membahagikan Nur itu kepada empat bahagian,
daripada juzu’ pertama ia jadikan al-Qalam,
daripada yang kedua Ia jadikan Lauh (Lauh Mahfuz),
daripada yang ketiga Ia jadikan ‘Arasy,

kemudian Ia membahagikan pula juzu’ yang keempat itu kepada empat bahagi, maka
daripada juzu’ yang pertama Ia jadikan malaikat penanggung ‘Arasy,
daripada juzu’ yang kedua Ia jadikan Kursi,
daripada yang ketiga Ia jadikan malaikat yang baki lagi.

Kemudian Ia membahagikan lagi juzu’ yang keempat itu kepada empat bahagi,
yang pertamanya dijadikan langit-langit,
yang keduanya bumi-bumi,
yang ketiganya Syurga dan Neraka.

Kemudian yang keempatnya dibahagikan kepada empat bahagian :
yang pertamanya dijadikanNya nur pandangan mata Muslimin,
daripada yang kedua cahaya hati mereka, ia ma’rifat terhadap Allah,
daripada yang ketiga dijadikanNya nur kejinakan mereka (dengan Tuhan) iaitu ‘tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah’,

demikian hadith dalam “al-Mawahib”(iaitu al-Mawahib al-Laduniyyah karangan ahli  hadith al-Qastallani yang terkenal sebagai rujukan itu).

🔘`Abd al-Hayy al-Lucknawi menyebutnya dalam al-Athar al-marfu`a fi al-akhbar al-mawdu`a (ms. 33-34 , edisi Lahore dan berkata: "Keawalan (awwaliyya) cahaya Muhammadan (al-Nur al-Muhammadi) telah perkukuhkan melalui perawian `Abd al-Razzaq, sebagai tetap mendahului semua kejadian."

🔘`Ajluni (Isma`il ibn Muhammad) dalam Kashf al-khafa' (1:265 Maktabat al-Ghazali edisi Beirut) meriwayatkan keseluruhan hadith ini daripada Qastallani iaitu penulisan beliau Mawahib. Mengikut Qastallani dalam al-Mawahib al-laduniyya (1:55) `Abd al-Razzaq (m 211H) meriwayatkannya dalam Musannafnya dan Zarqani dalam Sharh al-mawahib beliau (1:56 Matba`a al-`Amira edisi Cairo) menjelaskan tiada kesangsian berhubung dengan kewibawaan `Abd al-Razzaq sebagai perawi. Bukhari mengambil 120 perawian daripada beliau dan Muslim 400 ahadith.

🔘`Abd al-Haqq al-Dihlawi menyebut hadith di atas sebagai bukti dalam Madarij al-nubuwwa (dalam bahasa Parsi 2:2 Maktaba al-Nuriyya edisi Sakhore) dan mengatakan ia sahih.

🔘`Abidin (Ahmad al-Shami), menyebut hadith berkenaan sebagai komentari terhadap puisi Ibn Hajar al-Haytami al-Ni`mat al-kubra `ala al-`alamin.

🔘Nabahani menyebut dalam Jawahir al-bihar (3:354).

🔘Alusi (al-Sayyid Mahmud) dalam tafsir Al-Qur'an bertajuk Ruh al-Ma`ani (17:105 edisi Beirut ) juga menyentuh berkenaan hadith ini yang dikaitkan dengan hadith yang lain, juga lihat al-Qasim #261.)

***

Dan seterusnya:

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ :
ﻭﺍﺧﺘُﻠِﻒ ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ : ﺍﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻟِﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺲﻣﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻓﻬﺬﺍ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ " ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻛﺘﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺏ ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺘﺐ؟ ﻗﺎﻝ ﺃﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ . ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺭﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺵ . ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺴﺪﻱ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻧﺘﻬﻰ

Ia menyatakan berkenaan dengan yang demikian juga:
Diperselisihkan adakah Qalam makhluk terawal selepas daripada nur Muhammad atau tidak?
Al-Hafiz Abu Ya’la al-Hamadani : yang asah ialah ‘Arasy sebelum daripada Qalam, mengikut riwayat yang sabit dalam kitab “Sahih” dari ibn 'Umar;(1) katanya :

Sabda Rasulullah s.a.w : Allah menentukan takdir bagi sekelian makhluk sebelum Ia menjadikan langit-langit dan bumi lima puluh ribu tahun, ‘Arasynya atas air;

ini sarih atau nyata dalam perkara takdir berlaku selepas daripada penciptaan ‘Arasy; takdir ada pada awal mula tercipta Qalam; maka hadith ‘Ubaidah bin al-samit , marfu’, “Awal diciptakan Allah ialah Qalam, kemudian Ia berfirman: Tulislah, kata Qalam: Apakah yang hamba (hendak) tulis? FirmanNya, “Tulislah takdir segala sesuatu” Riwayat oleh Ahmad (2) dan Tirmidhi (3) ; dianggapnya sahih).Dan diriwayat oleh Ahmad dan Tirmidhi, dianggapnya sahih juga, dari hadith Abu Razin al-‘Uqaili, marfu’, “Bahawa air dicipta sebelum daripada ‘Arasy”.

Dan al-Suddi meriwayatkan dengan sanad-sanad yang berbilang bahawa Allah tidak menjadikan sesuatu sebelum daripada penciptaan air, maka boleh dihimpunkan antara ini dan apa yang sebelumnya bahawa keawalan Qalam dalam hubungan dengan yang selain daripada Nur Muhammad, Air, dan ‘Arasy. Habis.

(1) Sahih Muslim 4797/5362: Telah dikisahkan kepadaku Abu Ath Thahir, Ahmad bin 'Amru bin 'Abdullah bin Sarh; telah dikisahkan kepada kami Ibnu Wahb; telah dikhabarkan kepadaku Abu Hani Al Khalwani, dari Abu 'Abdur Rahman Al Hubuli, dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash dia berkata; "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk lima puluh tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.' Rasulullah menambahkan: 'Dan Arsy Allah itu berada di atas air." Telah dikisahkan kepada kami Ibnu Abu 'Umar ; telah dikisahkan kepada kami Al Muqri; telah dikisahkan kepada kami Haiwah; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah dikisahkan kepadaku Muhammad bin Sahl At Tamimi; telah dikisahkan kepada kami Ibnu Abu Maryam; telah dikhabarkan kepada kami Nafi', yaitu Ibnu Yazid keduanya dari Abu Hani melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa. Namun keduanya tidak menyebutkan lafazh: "Dan 'arsy Allah itu berada di atas air."

(2) Musnad Ahmad 6356/26.363: Telah dikisahkan kepada kami Mu'awiyah bin 'Amru telah dikisahkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad Abu Ishaq Al Fazari telah dikisahkan kepada kami Al Auza'i telah dikisahkan kepadaku Rabi'ah bin Yazid dari Abdullah bin Ad-Dailamiy, dia berkata; aku menemui Abdullah bin 'Amru , ia berkata; aku telah mendengar Rasulullah Sollallahu 'alaihi wa Salam bersabda:"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhlukNya dalam keadaan gelap gulita, kemudian pada hari itu juga Dia memberikan cahayaNya kepada mereka. Maka barangsiapa terkena cahayaNya, ia akan mendapat petunjuk dan barangsiapa tidak mendapat cahayaNya maka ia akan tersesat.Oleh sebab itu aku (Abdullah bin 'Amru) katakan: Qalam telah kering atas ilmu Allah Azza wa Jalla.

(3) Sunan Tirmidzi 2566/3891: Telah dikisahkan kepada kami Al Hasan bin 'Arafah, telah dikisahkan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy, dari Yahya bin Abu 'Amru asy Syaibani, dari Abdullah bin ad Dailami, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin 'Amru berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, lalu Dia melimpahkan sebagian dari cahayaNya kepada mereka, maka barangsiapa sebagian dari cahaya tersebut mengenainya niscaya dia mendapat cahaya, dan barangsiapa sebagian dari cahaya tersebut tidak mengenainya niscaya dia akan tersesat. Oleh karena itu, aku mengatakan; 'Pena telah kering berdasarkan pengetahuan Allah'."Abu Isa (Tirmidzi) berkata; 'Ini hadits hasan.'

***

Huraian Hadith

Jawab baginda: Wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu Nur Nabi mu daripada NurNya ,

Huraian:
"sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu Nur Nabi mu"

1. Yang pertama-tama Allah jadikan ialah "Nur Nabi mu".
2. Bila Rasulullah s.a.w menyebut ia sebagai "Nur Nabi mu", maka ia DINAMAKAN Nur Muhammad.
3. Sebelum Nur Muhammad belum ada KEJADIAN dan yang dijadikan.
4. Kejadian yang pertama ialah Nur Muhammad.

Huraian:
daripada NurNya,

1. Yang menjadikan Nur Muhammad ialah " NurNya"
2. Bila Rasulullah s.a.w menyebut Ia sebagai " NurNya", maka Ia DINAMAKAN Nur Allah atau NuruLlah.
3. Nur Muhammad dijadikan dari tiada oleh Nurullah.
4. Nur Muhammad tidak dijadikan dari Nurullah tetapi oleh Nurullah.

Hadith Nur MuhammadSocialTwist Tell-a-Friend

Popular Posts

Segala bahan bacaan disini adalah untuk umum dan HAK CIPTA ITU MILIK ALLAH SEMUANYA. Anda boleh ambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan posting di blog-blog atau website anda TANPA PERLU MEMBERI SEBARANG KREDIT KEPADA BLOG INI.